PUBLICATIONS

 1. Ching-Hung Chen, Yu-Ting Lai, Ciao-Fen Chen, Pei-Tzu Wu, Kuan-Jung Su, Sheng-Yang Hsu, Guo-Jin Dai, Zan-Yi Huang, Chien-Lung Hsu, Shen-Yang Lee, Chuan-Hui Shen, Hsin-Yu Chen, Chia-Chin Lee, Dong-Ru Hsieh, Yen-Fu Lin, Tien-Sheng Chao, and Shun-Tsung Lo*, Single-gate in-transistor readout of current superposition and collapse utilizing quantum tunneling and ferroelectric switching, Adv. Mater. 35, 2301206 (2023).
 2. Ching-Chen Yeh, Siang-Chi Wang, Shun-Tsung Lo*, Gil-Ho Kim, D.A. Ritchie, Gottfried Strasser, and Chi-Te Liang*, Quantum Hall plateau-plateau transition revisited, Chin. J. Phys. 82, 149 (2023).
 3. Che-Yi Lin, Mu-Pai Lee, Yuan-Ming Chang*, Yi-Tang Tseng, Feng-Shou Yang, Mengjiao Li, Jiann-Yeu Chen, Ciao-Fen Chen, Meng-Yu Tsai, Yi-Chun Lin, Keiji Ueno, Mahito Yamamoto, Shun-Tsung Lo, Chen-Hsin Lien, Po-Wen Chiu, Kazuhito Tsukagoshi*, Wen-Wei Wu*, and Yen-Fu Lin*, Diffused beam energy to dope van der Waals electronics and boost their contact barrier lowering, ACS Appl. Mater. Interfaces 14, 41156 (2022).
 4. Ciao-Fen Chen, Shih-Hsien Yang, Che-Yi Lin*, Mu-Pai Lee, Meng-Yu Tsai, Feng-Shou Yang, Yuan-Ming Chang, Mengjiao Li, Ko-Chun Lee, Keiji Ueno, Yumeng Shi*, Chen-Hsin Lien, Wen-Wei Wu, Po-Wen Chiu, Wenwu Li*, Shun-Tsung Lo, and Yen-Fu Lin*, Reversible charge-polarity control for multioperation-mode transistors based on van der Waals heterostructures, Adv. Sci. 9, 2106016 (2022).
 5. Yu-Yao Gao, Jenq-Shinn Wu, Cheng-Cheng Liu, Kuan-Jung Su, Pei-Tzu Wu, Shun-Tsung Lo, Chu-Chun Wu, Thi Hien Do, and Sheng-Di Lin*, Gate modulation effect in nano-scale epitaxial aluminum films on sapphire substrate grown by molecular beam epitaxy, 2022 IEEE 22nd International Conference on Nanotechnology (NANO), Palma de Mallorca, Spain,  60-63 (2022).
 6. Luke W. Smith, Hong-Bin Chen, Che-Wei Chang, Chien-Wei Wu, Shun-Tsung Lo, Shih-Hsiang Chao, I. Farrer, H. E. Beere, J. P. Griffiths, G. A. C. Jones, D. A. Ritchie, Yueh-Nan Chen, and Tse-Ming Chen*, Electrically controllable Kondo correlation in spin-orbit-coupled quantum point contacts, Phys. Rev. Lett. 128, 027701 (2022). [selected to be a Featured in Physics and an Editors’ Suggestion]
 7. Sheng-Chin Ho, Ching-Hao Chang, Yu-Chiang Hsieh, Shun-Tsung Lo, Botsz Huang, Thi-Hai-Yen Vu, Carmine Ortix, and Tse-Ming Chen*, Hall effects in artificially corrugated bilayer graphene without breaking time-reversal symmetry, Nature Electron. 4, 116-125 (2021).
 8. Sheng-Chin Ho, Heng-Jian Chang, Chia-Hua Chang, Shun-Tsung Lo, Graham Creeth, Sanjeev Kumar, Ian Farrer, David Ritchie, Jonathan Griffiths, Geraint Jones, Michael Pepper*, and Tse-Ming Chen*, Imaging the zigzag Wigner crystal in confinement-tunable quantum wires, Phys. Rev. Lett. 121, 106801 (2018). [selected to be a Featured in Physics and an Editors’ Suggestion]
 9. Jhih-Wei Chen, Shun-Tsung Lo, Sheng-Chin Ho, Sheng-Shong Wong, Thi-Hai-Yen Vu, Xin-Quan Zhang, Yi-De Liu, Yu-You Chiou, Yu-Xun Chen, Jan-Chi Yang, Yi-Chun Chen, Ying-Hao Chu, Yi-Hsien Lee, Chung-Jen Chung, Tse-Ming Chen, Chia-Hao Chen*, and Chung-Lin Wu*, A gate-free monolayer WSe2 pn diode, Nature Commun. 9, 3143 (2018).
 10. Shun-Tsung Lo, Chin-Hung Chen, Ju-Chun Fan, L. W. Smith, G. L. Creeth, Che-Wei Chang, M. Pepper, J. P. Griffiths, I. Farrer, H. E. Beere, G. A. C. Jones, D. A. Ritchie, and Tse-Ming Chen*, Controlled spatial separation of spins and coherent dynamics in spin-orbit-coupled nanostructures, Nature Commun. 8, 15997 (2017).
 11. Lung-I. Huang, Yanfei Yang, Chieh-Wen Liu, Randolph E. Elmquist, Shun-Tsung Lo*, Fan-Hung Liu, and Chi-Te Liang*, Unusual renormalization group (RG) flow and temperature-dependent phase transition in strongly-insulating monolayer epitaxial graphene, RSC Adv. 7, 31333 (2017).
 12. Wei-Yuan Yang, Bi-Yi Wu, Cheng-Jung Shih, Shun-Tsung Lo*, Hsin-Yen Lee*, T.-M. Chen, Y. H. Chang, Y. F. Chen, and Chi-Te Liang, Unveiling conducting pathways embedded in strongly disordered graphene, Semicond. Sci. Technol. 31, 115001 (2016).
 13. Chieh-I Liu, Bi-Yi Wu, Chiashain Chuang, Ya-Chi Lee, Yi-Ju Ho, Yanfei Yang, Randolph E Elmquist*, Shun-Tsung Lo, and Chi-Te Liang*, Variable range hopping and nonlinear transport in monolayer epitaxial graphene grown on SiC, Semicond. Sci. Technol. 31, 105008 (2016).
 14. Lung-I. Huang, Yanfei Yang, Randolph E. Elmquist, Shun-Tsung Lo*, Fan-Hung Liu, and Chi-Te Liang*, Insulator-quantum Hall transition in monolayer epitaxial graphene, RSC Adv. 6, 71977 (2016).
 15. Fan-Hung Liu, Chang-Shun Hsu, Shun-Tsung Lo, Chiashain Chuang, Lung-I Huang, Tak-Pong Woo*, Chi-Te Liang, Y. Fukuyama, Y. Yang, R. E. Elmquist, Pengjie Wang, and Xi Lin, Thermometry for Dirac fermions in graphene, J. Korean Phys. Soc. 66, 1 (2015).
 16. Yi-Ting Wang, Tak-Pong Woo*, Shun-Tsung Lo, Gil-Ho Kim*, and Chi-Te Liang*, Non-monotonic magnetoresistivity in two-dimensional electron systems, J. Korean Phys. Soc. 65, 1503 (2014).
 17. Shun-Tsung Lo, O. Klochan, C.-H. Liu, W.-H. Wang, A. R. Hamilton*, and C.-T. Liang*, Transport in disordered monolayer MoS2 nanoflakes – evidence for inhomogeneous charge transport, Nanotechnol. 25, 375201 (2014).
 18. Fan-Hung Liu, Shun-Tsung Lo*, Chiashain Chuang, Tak-Pong Woo, Hsin-Yen Lee, Chieh-Wen Liu, Chieh-I Liu, Lung-I Huang, Cheng-Hua Liu, Yanfei Yang, Chih-Yuan Chang, Lain-Jong Li, Patrick C. Mende, Randall M. Feenstra, Randolph E. Elmquist*, and Chi-Te Liang, Hot carriers in epitaxial graphene sheets with and without hydrogen intercalation: role of substrate coupling, Nanoscale 6, 10562 (2014).
 19. Shun-Tsung Lo, Chang-Shun Hsu, Y. M. Lin, S.-D. Lin, C. P. Lee, Sheng-Han Ho, Chiashain Chuang, Yi-Ting Wang, and C.-T. Liang*, Insulating state to quantum Hall-like state transition in a spin-orbit-coupled two-dimensional electron system, Appl. Phys. Lett. 105, 012106 (2014).
 20. Shun-Tsung Lo, Shih-Wei Lin, Yi-Ting Wang, Sheng-Di Lin, and C.-T. Liang*, Spin-orbit-coupled superconductivity, Sci. Rep. 4, 5438 (2014).
 21. Shun-Tsung Lo, Fan-Hung Liu, Chang-Shun Hsu, Chiashain Chuang, Lung-I Huang, Yasuhiro Fukuyama, Yanfei Yang, Randolph E. Elmquist, and Chi-Te Liang*, Localization and electron-electron interactions in few-layer epitaxial graphene, Nanotechnol. 25, 245201 (2014).
 22. Chi-Te Liang* and Shun-Tsung Lo, The direct insulator-quantum Hall transition, Chinese J. Phys. 52, 1175 (2014).
 23. Yi-Ting Wang, Tak-Pong Woo*, Shun-Tsung Lo, Gil-Ho Kim*, and Chi-Te Liang*, Non-monotonic magnetoresistance in an AlGaN/GaN high electron mobility transistor structure in the ballistic regime, J. Korean Phys. Soc. 64, 1572 (2014).
 24. Fan-Hung Liu, Chang-Shun Hsu, Chiashain Chuang, Tak-Pong Woo, Lung-I Huang, Shun-Tsung Lo, Yasuhiro Fukuyama, Yanfei Yang, Randolph E Elmquist, and Chi-Te Liang*, Dirac fermion heating, current scaling, and direct insulator-quantum Hall transition in multilayer epitaxial graphene, Nanoscale Res. Lett. 8, 313 (2013).
 25. Yu-Fen Lu#, Shun-Tsung Lo#, Jheng-Cyuan Lin, Wenjing Zhang, Jing-Yu Lu, Fan-Hung Liu, Chuan-Ming Tseng, Yi-Hsien Lee, Chi-Te Liang*, and Lain-Jong Li*, Nitrogen-Doped Graphene Sheets Grown by Chemical Vapor Deposition: Synthesis and Influence of Nitrogen Impurities on Carrier Transport, ACS Nano 7, 6522 (2013).
 26. Shun-Tsung Lo, Kuang Yao Chen, Sheng-Di Lin, J.-Y. Wu, T. L. Lin, M. R. Yeh, T.-M. Chen, and C.-T. Liang*, Controllable disorder in a hybrid nanoelectronic system: realization of a superconducting diode, Sci. Rep. 3, 2274 (2013).
 27. Wei-Jen Chen, Jen-Kai Wu, Jheng-Cyuan Lin, Shun-Tsung Lo, Huang-De Lin, Da-Ren Hang*, Ming Feng Shih, Chi-Te Liang*, and Yuan Huei Chang*, Room-temperature violet luminescence and ultraviolet photodetection of Sb-doped ZnO/Al-doped ZnO homojunction array, Nanoscale Res. Lett. 8, 313 (2013).
 28. Shun-Tsung Lo, Yi-Ting Wang, Sheng-Di Lin, Gottfried Strasser, Jonathan P Bird, Yang-Fang Chen, and Chi-Te Liang*, Tunable insulator-quantum Hall transition in a weakly interacting two-dimensional electron system, Nanoscale Res. Lett. 8, 307 (2013).
 29. Chiashain Chuang, Li-Hung Lin, N. Aoki*, T. Ouchi, A. M. Mahjoub, Tak-Pong Woo, J. P. Bird, Y. Ochiai, Shun-Tsung Lo, and Chi-Te Liang*, Experimental evidence for direct insulator-quantum Hall transition in multi-layer graphene, Nanoscale Res. Lett. 8, 214 (2013).
 30. Shun-Tsung Lo, Chiashain Chuang, R. K. Puddy, T.-M. Chen, C. G. Smith, and C.-T. Liang*, Non-ohmic behavior of carrier transport in highly disordered graphene, Nanotechnol. 24, 165201 (2013). [highlighted by nanotechweb.org]
 31. Shun-Tsung Lo, Hung En Lin, Shu-Wei Wang, Huang-De Lin, Yu-Chung Chin, Hao-Hsiung Lin*, Jheng-Cyuan Lin, and Chi-Te Liang*, Electron transport in a GaPSb film, Nanoscale Res. Lett. 7, 640 (2012).
 32.  Zhi-Yao Zhang, Shun-Tsung Lo, Li-Hung Lin*, Kuang Yao Chen, J. Z. Huang, Zhi-Hao Sun, C. -T. Liang, N. C. Chen, Chin-An Chang, and P. H. Chang, Electrical measurements of an AlGaN/GaN high-electron-mobility transistor structure grown on Si, J. Korean Phys. Soc. 61, 1471 (2012).
 33. Yi-Ting Wang, Gil-Ho Kim*, C. F. Huang, Shun-Tsung Lo, Wei-Jen Chen, J. T. Nicholls, Li-Hung Lin, D. A. Ritchie, Y. H. Chang, C-T Liang*, and B. P. Dolan*, Probing temperature-driven flow lines in a gated two-dimensional electron gas with tunable spin-splitting, J. Phys.: Condens. Matter. 24, 405801 (2012).
 34. Shun-Tsung Lo, Yi-Ting Wang, G. Bohra, E. Comfort, T.-Y. Lin, M.-G. Kang, G. Strasser, J. P. Bird*, C. F. Huang, Li-Hung Lin, J. C. Chen, and C.-T. Liang*, Insulator, semiclassical oscillations and quantum Hall liquids at low magnetic fields, J. Phys.: Condens. Matter. 24, 405601 (2012).
 35. Chiashain Chuang, R. K. Puddy, M. R. Connolly, Shun-Tsung Lo, Huang-De Lin, Tse-Ming Chen, C. G. Smith*, and Chi-Te Liang*, Evidence for formation of multi-quantum dots in hydrogenated graphene, Nanoscale Res. Lett. 7, 459 (2012).
 36. Chiashain Chuang, R. K. Puddy, Huang-De Lin, Shun-Tsung Lo, T.-M. Chen, C. G. Smith*, and C.-T. Liang*, Experimental evidence for Efros-Shklovskii variable range hopping in hydrogenated graphene, Solid State Commun. 152, 905 (2012).
 37. Dong-Sheng Luo, Li-Hung Lin*, Yi-Chun Su, Yi-Ting Wang, Zai Fong Peng, Shun-Tsung Lo, Kuang Yao Chen. Y. H. Chang, Jau-Yang Wu, Yiping Lin*, Sheng-Di Lin, J. C. Chen, C. F. Huang, and C.-T. Liang*, A delta-doped quantum well system with additional modulation doping, Nanoscale Res. Lett. 6, 139 (2011).
 38. C.-T. Liang*, L.-H. Lin, Kuang Yao Chen, Shun-Tsung Lo, Yi-Ting Wang, Dong-Sheng Lou, Gil-Ho Kim, Y. H. Chang, Y. Ochiai, N. Aoki, J. C. Chen, Yiping Lin, C. F. Huang, S.-D. Lin, and D. A. Ritchie, On the direct insulator-quantum Hall transition in two-dimensional electron systems in the vicinity of nanoscaled scatterers, Nanoscale Res. Lett. 6, 131 (2011).
 39. Shun-Tsung Lo, Chiashain Chuang, Sheng-Di Lin*, Kuang Yao Chen, Chi-Te Liang*, Shih-Wei Lin, Jau-Yang Wu, and Mao-Rong Yeh, Magnetotransport in an aluminum thin film on a GaAs substrate grown by molecular beam epitaxy, Nanoscale Res. Lett. 6, 102 (2011).
 40. Shun-Tsung Lo, Kuang Yao Chen, T. L. Lin, Li-Hung Lin, Dong-Sheng Lou, Y. Ochiai, N. Aoki, Yi-Ting Wang, Zai Fong Peng, Yiping Lin, J.C. Chen, Sheng-Di Lin, C. F. Huang, and C.-T. Liang*, Probing the onset of strong localization and electron-electron interactions with the presence of a direct insulator-quantum Hall transition, Solid State Commun. 150, 1902 (2010).
 41. Shun-Tsung Lo, Kuang Yao Chen, Yi-Chun Su, C.-T. Liang*, Y. H. Chang, Gil-Ho Kim, J.-Y. Wu, and Sheng-Di Lin, Crossover from negative to positive magnetoresistance in a Si delta-doped GaAs single quantum well, Solid State Commun. 150, 1104 (2010).

News

**20230801 Welcome to our new members

歡迎仲廷奕璇彥廷采辰、翊誠加入

**20230606 Congratulations to all our partners! Our work on gate-all-around and planar-gated silicon-based transistors has been published in Advanced Materials.

**20230118 恭賀巧芬參與物理年會海報比賽榮獲佳作!

**20221221 祝福羽沛法國行一切順利與錄取理想研究所

**恭喜慶宏子銓立禾碩士學位口試通過!

**Welcome to our new members

歡迎昱安晉德、書旻、書甫加入

**Welcome to our new members

歡迎羽沛加入

**Welcome to our new members

歡迎冠榕、珮慈、贊亦、建隆加入

**Thank 聖凱 and 雅姿 for their design for our lab logo

2021/4/30 感謝聖凱與雅姿同學設計之實驗室logo!

**Welcome to our new members

歡迎巧芬同學加入!

**Welcome to our new members

歡迎慶宏、子銓、立禾加入

**Welcome to our new members

歡迎聖凱、昱廷、聖洋加入

**Welcome to our first member

歡迎實驗室第一位成員國晉加入

**Beginning of Quantum Device Lab!!

2019/2/1 量子元件實驗室成立